Privacyverklaring Network C B.V.

Uw privacy is belangrijk voor Network C B.V. en uw persoonlijke informatie behandelen we vertrouwelijk. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u van onze diensten gebruikmaakt, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens.

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonlijke informatie en niet-persoonlijke informatie in verband met onze services en u dient dit document te lezen voordat u gebruik maakt van onze services. Als u niet instemt met de voorwaarden van dit privacybeleid, kunt u onze services niet gebruiken.

Tevens informeren wij u graag wat uw rechten hierin zijn.

1. Verantwoordelijkheid voor uw gegevens

Network C B.V., gevestigd in Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.NetworkC.nl

Oudenoord 184

3513 EV Utrecht

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Network C B.V. verzamelt alleen dergelijke persoonlijke informatie die relevant is voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid.

Network C B.V. verwerkt persoonlijke informatie met het oog op het leveren van de services, inclusief het organiseren van evenementen en (online) bijeenkomsten.

Het registreren voor een (online) evenement

Door uzelf te registreren voor een van de (online) evenementen van Network C B.V. ontvangen wij persoonsgegevens van u. Wij gebruiken uw naw-gegevens, bedrijfsnaam, functie, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot drie jaar nadat u zich heeft ingeschreven. Dat doen we zodat u niet steeds opnieuw al uw gegevens hoeft in te vullen en zodat wij u makkelijker kunnen benaderen indien dat nodig is. Bovendien kunnen wij u uitnodigen voor toekomstige (online) evenementen.

Tijdens evenementen worden foto’s en mogelijk video’s gemaakt. Door deel te nemen aan het evenement, gaat u ermee akkoord dat de foto’s en/of video’s online geplaatst worden.

Aan deelnemers en partners van het evenement worden deelnemerslijsten gestuurd met daarop naam, functie en bedrijf. Door u te registreren gaat u akkoord met deze verspreiding. Indien een (online) bijeenkomst gesponsord wordt door een partner, worden gegevens (naam, functie, bedrijf) met de betreffende partij gedeeld. Wij delen enkel mailadressen en telefoonnummers als iemand uit het netwerk contact met u zoekt en nadat wij u hiervoor toestemming hebben gevraagd.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Network C B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om u per telefoon of per e-mail te kunnen benaderen, wanneer dit nodig is om onze dienstverlening naar behoren te kunnen uitvoeren.
  • Het afhandelen van betalingen.
  • U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten.
  • Network C B.V. verwerkt tevens ook (persoons)gegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor het doen van belastingaangifte.

4. Het delen van uw persoonsgegevens met derden:

Network C B.V. verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden voor de uitvoering van overeenkomsten en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een separate verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Network C B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

5. Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren:

Network C B.V. bewaart uw persoonsgegevens maximaal drie jaar nadat u zich heeft ingeschreven. Dat doen we zodat u niet steeds opnieuw al uw gegevens hoeft in te vullen en zodat wij u makkelijker kunnen benaderen indien dat nodig is. Bovendien kunnen wij u uitnodigen voor toekomstige (online) evenementen.

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Network C B.V. maakt op haar website gebruik van Google Analytics. Dit is een analytische cookie die websitebezoek meet. De bewaartermijn hiervan is 2 jaar. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Het gebruik van cookies op de website van Network C B.V. is uitsluitend bedoeld ten behoeve van de technische functionaliteit van de website. Zodoende dat de website naar behoren werkt, geoptimaliseerd wordt en uw voorkeursinstellingen worden onthouden.

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Network C B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@networkc.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Network C B.V. wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Network C B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@networkc.nl.

9. Geautomatiseerde besluitvorming

Network C B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat in deze om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Network C B.V.) tussen zit. Network C B.V. gebruikt de volgende computersystemen:

  • CRM-systeem voor het beheren van inschrijvingen van genodigden, gasten en deelnemers aan onze (partner) bijeenkomsten.
  • Registratiesysteem voor het registreren, uitnodigen en bevestigen van (potentiële) deelnemers aan onze bijeenkomsten.
  • Software voor het uitvoeren van enquêtes waarmee bevindingen, meningen en suggesties ter verbetering van deelnemers ten aanzien van de door Network C B.V. georganiseerde bijeenkomsten worden verzameld.
  • Boekhoudkundige software, voor het versturen van facturen.

10. Social Media

Communicatie via de verscheidene social media kanalen (facebook, whatsapp, twitter, linkedin, instagram) en het delen van privacy gevoelige informatie, is uw eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is dan ook niet van toepassing op hoe social mediaplatforms omgaan met de door u verstrekte data. We wijzen u erop dat veel social mediaplatforms buiten de Europese Unie zijn gevestigd en gegevens opslaan buiten de Europese Unie. De privacywetgeving van de Europese Unie geldt dan meestal niet. We raden u aan om de privacyverklaring van deze social mediakanalen goed door te nemen.

Deze privacyverklaring (V1.0 – dd 1 januari 2021) gaat in per 1 januari 2021. Network C B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onze privacyverklaring. De actuele versie is gepubliceerd op onze website.

Mocht u vragen hebben kunt u altijd contact met ons opnemen via info@networkc.nl.